Podaj swój adres e-mail
i poznaj nasze nowości szybciej niż inni!


Regulaminy

Regulamin umowy członkowskiej

Regulamin zawierania i wykonywania umów o korzystanie z usług klubu Planeta Formy prowadzonego przez Planeta Formy Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.


I. DEFINICJE

1. „Klub” – obiekt sportowo-rekreacyjny wyposażony w urządzenia treningowe z siedzibą w Olsztynie Al. Piłsudskiego 69b, działający pod nazwą „Planeta Formy”. 
2. „Umowa korzystania z usług Klubu Planeta Formy” dalej „Umowa” – umowa przyznająca status Klubowicza. 
3. „Opłata” – opłata ponoszona przez Klubowicza zgodnie ze stawkami określonymi w cenniku Klubu, uiszczona w dniu zawarcia Umowy, a za kolejne okresy w terminie określonym w Umowie.
4. „Klubowicz” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła Umowę Korzystania z usług Klubu Planeta Formy. 


II. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Osoba zainteresowana korzystaniem z usług Klubu zobowiązana jest spełnić następujące warunki:

a) złożyć oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków przedstawionych w Regulaminie Klubu i zasad w nim określonych,

b) uiścić opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem Klubu.

c) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wypełnić nową klauzulę zgodnie zobowiązującym RODO.

2. Klubowiczem może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia, która ukończyła 16 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać Klubowiczem za zgodą swoich rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

3. Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo do odmowy podpisania Umowy bez podawania przyczyny.

4. Wstęp na teren Klubu jest możliwy dopiero po uregulowaniu wszystkich opłat określonych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z obowiązującym cennikiem Klubu.

5. Rozpoczęcie korzystania z usług Klubu wymaga podpisania Umowy oraz uiszczenia stosownej opłaty, która uzależniona jest od wybranego typu członkostwa.

6. Klubowicz jest zobowiązany uiszczać opłatę zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy. Opłata powinna być w każdym przypadku uiszczana za każdy miesiąc z góry.

7. Klubowicz, który zachowuje ciągłość opłat jest uprawniony do ZAWIESZENIA Umowy - Regulamin zawieszenia członkostwa

8. W przypadku nie uregulowania opłaty lub niestosownego zachowania się Klubowicza na terenie Klubu kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo odmowy takiemu Klubowiczowi wstępu na teren Klubu, wyproszenia z terenu Klubu, a nawet rozwiązania umowy w przypadku rażącego naruszenia regulaminu.

9. Podstawę prawną korzystania z usług w Klubie stanowi Umowa korzystania z usług Klubu – OPEN12(umowa na 12 mies) lub Umowa korzystania z usług Klubu – OPEN BT Umowa zawierana na czas nieokreślony.

10. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z usług w Klubie jest karta wstępu (zwana dalej „Kartą”). Klubowicze są zobowiązani do okazywania swoich Kart każdorazowo wchodząc do pomieszczeń Klubu. Pracownicy Klubu mają prawo odmówić wstępu na teren Klubu osobie, która nie okaże karty wstępu.

11. Karty są imienne i z zastrzeżeniem pkt. 14 niniejszego regulaminu nie mogą być odstępowane innym osobom. Uprawnienia wynikające z Karty mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby.

12. W przypadku zawarcia umowy przez przedsiębiorcę lub pracodawcę Klubowicza, karta wstępu opiewa na nazwisko Klubowicza.

13. Klubowicz może zrzec się prawa do korzystania z usług Klubu na rzecz innej osoby, po uprzednim poinformowaniu kierownictwa Klubu i uzyskaniu zgody na przeniesienie uprawnień i obowiązków Klubowicza. Dotyczy to umowy Open 12. Opłata manipulacyjna z tytułu przeniesienia uprawnień i obowiązków Klubowicza wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych). Klubowicz zobowiązany jest do zapłaty opłaty manipulacyjnej przed przeniesieniem uprawnień na inną osobę.

14. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty wstępu powinien być niezwłocznie zgłoszony kierownictwu Klubu. Wydanie nowej karty nastąpi w ciągu 7 dni od zgłoszenia zdarzenia i po wniesieniu opłaty związanej z kosztami sporządzenia nowej karty – 50% ceny za wydanie duplikatu karty tzn. 10zł (słownie dziesięć złotych).


III. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ KLUB

1. Klub oferuje następujące usługi:

a) wejście do dwóch klubów,

b) wejście na siłownię i strefę zajęć grupowych,

c) sauny

2. Klub może zmienić zakres świadczonych usług w dowolnym czasie i bez podawania przyczyn. Klubowicz nie jest ograniczony ilościowo bądź czasowo w zakresie korzystania z powyższych usług.


IV. PRZEPISY PORZĄDKOWE ORAZ ORGANIZACYJNE

1. Klub otwarty jest od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 - 22:00, oraz w soboty i niedziele w godz. 8:00 - 20:00. Klub zastrzega sobie możliwość zmiany godzin otwarcia Klubu.

2. Z usług Klubu, można korzystać w zakresie posiadanych uprawnień we wszystkie dni otwarcia Klubu i w godzinach jego otwarcia, z dowolną częstotliwością i dowolnie długo poprzez używanie urządzeń, które nie są wykorzystywane aktualnie przez innych Klubowiczów, chyba że w niniejszym regulaminie zastrzeżono inaczej.

3. Kierownictwo Klubu może podjąć decyzję o zamknięciu Klubu w niektóre święta kościelne, państwowe lub lokalne. Klubowicze będą o tym poinformowani, co najmniej z pięciodniowym wyprzedzeniem, poprzez wywieszenie stosownej informacji w recepcji Klubu.

4. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz ze względu na wystąpienie siły wyższej.

5. W sytuacji gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, kierownictwo Klubu powiadomi o tym Klubowiczów z 7 dniowym wyprzedzeniem, umieszczając w siedzibie Klubu, w miejscu ogólnodostępnym stosowną informację na ten temat.

6. Równocześnie każda obowiązująca umowa o Korzystanie z usług Klubu zostanie automatycznie przedłużona o ilość dni w jakich Klub był nieczynny.

7. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Klubowicz powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez kierownictwo Klubu lub wynikający ze stosownych instrukcji, bądź informacji. Jeżeli Klubowicz nie stosuje się do postanowień Regulaminu, do poleceń trenera lub kierownictwa Klubu jest zobowiązany do natychmiastowego opuszczenia Klubu.

8. Klubowicze ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez nich na terenie Klubu.

9. Klubowicz korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba że zostało to spowodowane przez Klub lub członków personelu Klubu, w sposób zawiniony.

10. Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo do ograniczenia czasu dostępu do niektórych urządzeń i wyposażenia Klubu w związku z zapobieganiem przeciążenia tych urządzeń i wyposażenia.

11. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych, jeżeli liczba zainteresowanych nie będzie przekraczać pięciu osób.

12. W przypadku zajęć grupowych z instruktorem, Klubowicz jest zobowiązany do przychodzenia na zajęcia grupowe punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń grupowych po rozpoczęciu zajęć.


13. W odniesieniu do zajęć grupowych z instruktorem obowiązują wcześniejsze zapisy w recepcji klubu, telefonicznie lub poprzez internetowy system rezerwacji.

14. Klubowicze zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym w szczególności obuwia sportowego na zmianę. Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasad właściwego ubierania się w Klubie i respektowania tego prawa przez Klubowiczów, włącznie z prawem poproszenia Klubowicza, który w opinii członka personelu Klubu, ubrany jest nieodpowiednio, o zmianę ubioru bądź opuszczenie Klubu.

15. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków; przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków; przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.

16. Klubowicze są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku w Klubie oraz niezakłócania innym Klubowiczom możliwości korzystania z usług Klubu.

17. Konsumpcja jest dozwolona wyłącznie przy recepcji Klubu.

18. Klubowicz jest obowiązany opuścić pomieszczenia do ćwiczeń na 15 minut przed zamknięciem Klubu. Szatnie oraz przebieralnie będą czynne do czasu zamknięcia Klubu.

19. Osoby naruszające zasady porządku w Klubie będą poproszone o opuszczenie Klubu. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w Klubie lub postanowień niniejszego Regulaminu, Klub może po jednokrotnym, pisemnym upomnieniu rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Również Klubowiczowi przysługuje uprawnienie rozwiązania Umowy z Klubem, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klub w sposób rażący lub uporczywy postanowień niniejszego Regulaminu.

20. Klub nie będzie ponosił odpowiedzialności za rzeczy Klubowiczów umieszczone poza przeznaczonymi do tego celu szafkami, w szczególności pozostawione w salach ćwiczeniowych, chyba że szkoda poniesiona przez Klubowicza powstała na skutek umyślnego i zawinionego działania pracownika Klubu.

21. Zabrania się przynoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby prowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, dla ich zdrowia jak i życia.

22. Zabrania się wprowadzać zwierzęta na teren Klubu.

23. Klubowicze zobowiązani są do informowania Klubu o wszelkich zmianach adresu zamieszkania, oraz adresu do korespondencji, w tym także adresu do korespondencji elektronicznej i numerów telefonów komórkowych. Pisma wysyłane na podane kierownictwu Klubu adresy, a niepodjęte w terminie lub zwrócone do nadawcy, uważa się za doręczone skutecznie z ostatnim możliwym dniem ich odbioru.


V. CZŁONKOSTWA

1. Klub Planeta Formy w swojej ofercie posiada rodzaje członkostwa:

a) OPEN 12 – umowa zawarta na czas określony – 12 miesięcy dająca nielimitowany czasowo dostęp do pełnej oferty klubu opisanej w punkcie III.

b) POZA SZCZYTEM 12 – umowa zawarta na czas określony – 12 miesięcy dająca dostęp do pełnej oferty klubu opisanej w punkcie III. W przypadku tego członkostwa występuje ograniczenie czasowe polegające na konieczności wejścia do klubu nie później niż do 16:00 w dni powszednie oraz pełen dostęp w soboty i niedziele. Wyjście natomiast nastąpić może o dowolnej godzinie.

c) OPEN BT – umowa zawarta na czas nieokreślony, dająca nielimitowany czasowo dostęp do pełnej oferty klubu opisanej w punkcie III. W przypadku członkostwa OPEN BT istnieje możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem 30-to dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od pierwszego dnia nowego miesiąca rozliczeniowego. Skuteczność przedmiotowego wypowiedzenia warunkowana jest uregulowaniem opłaty za okres wypowiedzenia na zasadach określonych w umowie w pkt. 4 oraz złożenie pisemnego wypowiedzenia w recepcji Klubu lub dostarczenie wypowiedzenia za pośrednictwem poczty (za potwierdzeniem odbioru).

d) OPEN BT POZA SZCZYTEM- umowa zawarta na czas nieokreślony, dająca dostęp do pełnej oferty klubu opisanej w punkcie III.
W przypadku tego członkostwa występuje ograniczenie czasowe polegające na konieczności wejścia do klubu nie później niż do 16:00 w dni powszednie oraz pełen dostęp w soboty i niedziele. Wyjście natomiast nastąpić może o dowolnej godzinie.
W przypadku członkostwa OPEN BT POZA SZCZYTEM istnieje możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem 30-to dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od pierwszego dnia nowego miesiąca rozliczeniowego. Skuteczność przedmiotowego wypowiedzenia warunkowana jest uregulowaniem opłaty za okres wypowiedzenia na zasadach określonych w umowie w pkt 4 oraz złożenie pisemnego wypowiedzenia w recepcji Klubu lub dostarczenie wypowiedzenia za pośrednictwem poczty (za potwierdzeniem odbioru).
OPŁATA WPISOWA – jest to opłata pobierana przy podpisaniu umowy członkowskiej OPEN w zależności od okresu promocji - od 1 zł.
Opłata ta może być regulowana w dowolny sposób przez klub.


VI. PŁATNOŚCI

1. Płatności za usługi świadczone Klubowiczom regulowane są w oparciu o następujące zasady:

a) Klub Planeta Formy stosować będzie system płatności bezgotówkowych oraz gotówkowych opisanych w dziale VI Płatności, w punkcie 1 podpunkt b,

b) Opłaty członkowskie wnoszone będą za pomocą jednej z dwóch metod płatności:

- Kartą płatniczą w recepcji klubu

- Gotówką w recepcji klubu

2. W przypadku braku zapłaty w terminie Klub ma prawo do czasowego zawieszenia możliwości korzystania z Klubu lub całkowitego anulowania członkostwa;

3. Klubowicz zobowiązany opłacić członkostwo w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego następny miesiąc korzystania z Klubu.

4. Klub zastrzega sobie prawo do ewentualnego pobierania opłat z tytułu niezrealizowanych poleceń zapłaty;


VII. BEZPŁATNE MIEJSCA POSTOJOWE

1. Każdy z Klubowiczów może korzystać z bezpłatnych miejsc postojowych znajdujących się na terenie wskazanej nieruchomości.

2. Klub oświadcza, iż nie jest administratorem, zarządcą, bądź też jakimkolwiek innym faktycznym lub prawnym dysponentem części nieruchomości, obejmującej miejsca postojowe.

3. Klub oświadcza, iż nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na osobach lub w mieniu osób korzystających z miejsc postojowych.

4. Klub oświadcza, iż z uwagi na ograniczą ilość bezpłatnych miejsc postojowych nie gwarantuje, iż Klubowicz będzie mógł skorzystać z bezpłatnego miejsca parkingowego.


VIII. UWAGI KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym umową i niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

1. Regulamin został opracowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu wszystkim osobom podczas korzystania przez nie z usług Klubu.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu treści art. 384 Kodeksu cywilnego i określa prawa i obowiązki stron „Umowy o korzystanie z usług Klubu”, której jest integralną częścią, chyba że Umowa stanowi inaczej.

3. Zarząd Spółki Planeta Formy Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana godzin otwarcia Klubu, zmiana świadczenia wybranych usług, oraz zmiana kwot wskazanych w niniejszym regulaminie nie stanowi zmiany regulaminu i może nastąpić w każdym czasie.

4. Każdy z Klubowiczów jest zobowiązany do zapoznania się z treścią i do ścisłego przestrzegania regulaminu oraz ma prawo w każdym czasie otrzymać do wglądu w recepcji Klubu aktualną jego wersję.

5. Zapisy niniejszego regulaminu dotyczą umów zawartych od dnia 01.03.2018 roku.

« wróć

HONORUJEMY KARTY