Podaj swój adres e-mail
i poznaj nasze nowości szybciej niż inni!


Regulaminy

Regulamin klubu Planeta Formy

Regulamin zawierania i wykonywania umów o korzystanie z usług klubu Planeta Formy prowadzonego przez Planeta Formy Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.

I. DEFINICJE

1. „Klub” – obiekt sportowo-rekreacyjny wyposażony w urządzenia treningowe z siedzibą w Olsztynie Al. Piłsudskiego 69b, działający pod nazwą „Planeta Formy”.
2. „Umowa korzystania z usług Klubu Planeta Formy” dalej „Umowa” – umowa przyznająca status Klubowicza.
3. „Opłata” – opłata ponoszona przez Klubowicza zgodnie ze stawkami określonymi w cenniku Klubu, uiszczona w dniu zawarcia Umowy, a za kolejne okresy w terminie określonym w Umowie.
4. „Klubowicz” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła Umowę Korzystania z usług Klubu Planeta Formy.

II. ZASADY UCZESTNICTWA

Osoba zainteresowana korzystaniem z usług Klubu Planeta Formy musi spełniać następujące warunki:

a) Wypełnić "Ankietę wstępną" w recepcji Klubu.

b) Wyrazić zgodę na umieszczanie i przetwarzanie danych osobowych w bazie danych Klubu Planeta Formy i zasad obowiązujących w Klubie Planeta Formy.

c) Uiścić opłaty zgodne z aktualnym cennikiem Klubu.

d) Do opłaty za umowę w Fitness Klubie Planeta Formy doliczana jest bezzwrotna należność za wydanie karty członkowska w wysokości 20 zł brutto.

2. Klubowiczem może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać Klubowiczem za zgodą swoich rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

3. Klubowiczami mogą być jedynie osoby, których stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w Klubie.

4. Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo do odmowy podpisania Umowy bez podawania przyczyn.

5. Wstęp na teren Klubu jest możliwy dopiero po uregulowaniu wszystkich opłat określonych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z obowiązującym cennikiem Klubu, a także po przedstawieniu oświadczenia o stanie zdrowia. W przypadku osób niepełnoletnich, powyżej 16 roku życia, oświadczenie o stanie zdrowia podpisują rodzice lub opiekunowie prawni kandydata na Klubowicza.

6. Osoba wyrażająca chęć do korzystania z usług Klubu może jednorazowo skorzystać z usług Klubu przez 1 dzień, uiszczając opłatę w kwocie 25 zł. Osoba korzystająca z jednorazowego wejścia jest zobowiązana przestrzegać Regulaminu.

7. Rozpoczęcie korzystania z usług Klubu Planeta Formy wymaga podpisania regulaminu klubu oraz uiszczenia opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem oraz postanowieniami umowy.

8. Klubowicz jest zobowiązany uiszczać opłatę zgodnie z postanowieniami umowy. Klubowicz, który nie uiści płaty za bieżący okres rozliczeniowy traci natychmiast prawo do korzystania z usług Klubu, a jego umowa ulega automatycznie zawieszeniu. W przypadku uregulowania zaległych opłat Klubowicz odzyskuje prawo korzystania z usług klubu. Okres zawieszenia, o jakim mowa w tym pkt, nie podlega doliczeniu do czasu trwania umowy.


9. W przypadku nieregulowania opłat lub niestosownego zachowania na terenie Klubu przez klubowicza, kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren Klubu, wyproszenia z terenu Klubu, zaś w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu – nawet rozwiązanie umowy z winy Klubowicza.

10. Czas trwania umowy oraz sposób jej przedłużenia określa umowa.


11. Dokumentem legitymującym prawo do korzystania z usług w Klubie jest karta członkowska (zwana dalej „kartą”). Klubowicze są zobowiązani do okazywania swojej karty za każdym razem kiedy wchodzą do Klubu. Pracownicy Klubu mają prawo odmówić wstępu na teren Klubu osobie o ile nie okaże ona karty wstępu.

12. Karta z zastrzeżeniem pkt. 16 ma charakter imienny i nie może być odstępowana innym osobom Uprawnienia płynące z karty mają charakter osobisty nie mogą być przenoszone na inne osoby.

13. W razie podpisania Umowy przez Przedsiębiorcę lub Pracodawcę, karta wstępu opiewa na nazwę Przedsiębiorcy lub Pracodawcy.

14. Fakt utraty zniszczenia lub uszkodzenia karty wstępu powinien być niezwłocznie zgłoszony kierownictwu Klubu. Wydanie nowej karty, które musi nastąpić w ciągu 7 dni od utraty lub zniszczenia, następuje po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami sporządzenia nowej karty w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych).

15.Szafki odzieżowe w szatniach Klubu posiadają zamek na kluczyk wydawany w recepcji Klubu. W przypadku zagubienia kluczyka Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Recepcję Klubu. W przypadku nie odnalezienia kluczyka Członek klubu zostanie obciążony opłatą w wysokości 50 zł.

III. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ KLUB
1. Klub oferuje następujące usługi: PODSTAWOWE: Sala Siłowa Sala treningu funkcjonalnego Sala Cardio Sala Jumping Fitness Strefa Saun Dodatkowo na terenie klubu znajduje się Planeta Urody oraz Planeta Rehabilitacji.

IV. PRZEPISY PORZADKOWE ORAZ ORGANIZACYJNE
1. Klub otwarty jest od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-22.00, a w weekendy od 8.00-20.00. Klub zastrzega sobie możliwość zmiany godzin otwarcia Klubu. Klubowicz ma prawo do korzystania z Klubu tylko i wyłącznie w godzinach jego otwarcia. Wyjście przez Klubowicza po godzinach zamknięcia Planety Formy wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty administracyjnej w wysokości 50 zł i natychmiastowym opuszczeniem Klubu.

2. Jednorazowo w ramach wejścia z karnetu: - (4 WEJŚCIA, 8 WEJŚĆ, VIP) Klient jest uprawniony do skorzystania z jednych zajęć grupowych lub nielimitowanego czasowo treningu indywidualnego na sali siłowej/funkcjonalnej/cardio/kinezie + sauny),
(OPEN GYM, PORANNY, STUDENT, SENIOR 60+) Klient jest uprawniony do nielimitowanego czasowo treningu indywidualnego na sali siłowej/funkcjonalnej/cardio/kinezie + sauny oraz po dopłacie 10 zł może skorzystać z zajęć grupowych ( każdorazowo )

3. Kierownictwo Klubu może podjąć decyzję o zamknięciu Klubu w niektóre święta kościelne, państwowe i lokalne. Klubowicze będą o tym poinformowani, co najmniej z 7--dniowym wyprzedzeniem poprzez wywieszenie stosownej informacji w recepcji Klubu.

4. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. W sytuacji gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, kierownictwo Klubu powiadomi o tym Klubowiczów z 7-dniowym wyprzedzeniem umieszczając w siedzibie Klubu w miejscu ogólnodostępnym stosowną informację na ten temat. Jednocześnie Umowa o Korzystanie z Usług Klubu zostanie automatycznie przedłużona o ilość dni w jakich Klub był nieczynny.
5. Przed pierwszym przystąpieniem do korzystania z usług Klubu Klubowicz zobowiązany jest złożyć oświadczenie o swoim stanie zdrowia. Oświadczenie stanowiące załącznik do umowy Klubowicz jest zobowiązany składać za każdym razem gdy jego stan zdrowia ulegnie pogorszeniu wskutek czego nie będzie mógł bez uszczerbku dla zdrowia wykonywać niektórych ćwiczeń.
6. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Klubowicz powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez kierownictwo Klubu lub wynikający ze stosownych instrukcji, bądź informacji. Jeżeli Klubowicz nie stosuje się do postanowień Regulaminu, do poleceń trenera lub kierownictwa Klubu jest zobowiązany do natychmiastowego opuszczenia Klubu.
7. Klubowicz zobowiązuje się do pozostawiania okryć wierzchnich oraz obuwia w szatni okryć wierzchnich w holu głównym w obiekcie Aquasfera, szatnia jest bezpłatna. 8. Klubowicz zobowiązuje się do utrzymywania porządku w pomieszczeniach klubu, odkładania sprzętu na swoje miejsce, korzystania z ręcznika, czyszczenia po sobie urządzeń.
9. Klubowicze ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez nich na terenie Klubu.

10. Klubowicz korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba że zostało to spowodowane przez Klub lub członków personelu Klubu w sposób zawiniony.
11. Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo do ograniczania czasu dostępu do niektórych urządzeń i wyposażenia Klubu w związku z zapobieganiem przeciążenia tych urządzeń i wyposażenia.
12.Klubowicze zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru w tym w szczególności obuwia sportowego, Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasad ubierania się w Klubie i poproszenia Klubowicza, który w opinii członka personelu Klubu ubrany jest nieodpowiednio o opuszczenie Klubu.
13.W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków, przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.
14.Klubowicze są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku w Klubie, oraz niezakłócania innym Klubowiczom możliwość korzystania z usług Klubu.
15.Konsumpcja dozwolona jest wyłącznie poza Klubem.
16.Klubowicz jest zobowiązany opuścić pomieszczenia do ćwiczeń na 15 minut przed zamknięciem Klubu. Szatnie oraz przebieralnie będą czynne do czasu zamknięcia Klubu.
17.Osoby naruszające zasady porządku Klubu będą poproszone o opuszczenie Klubu. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w Klubie lub postanowienia niniejszego Regulaminu Klub może po jednokrotnym pisemnym upomnieniu, w razie dalszych naruszeń, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Takie zakończenie stosunku prawnego łączącego strony traktowane jest jako rozwiązanie umowy z winy Klubowicza. Również Klubowiczowi przysługuje uprawnienia do wypowiedzenia umowy z Klubem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klub w sposób rażący lub uporczywy postanowień niniejszego Regulaminu. Takie zakończenie stosunku prawnego łączącego strony nie będzie traktowane jako rozwiązania umowy z winy Klubowicza.
18.Klub nie będzie ponosił odpowiedzialności za rzeczy Klubowiczów umieszczone poza przeznaczonymi do tego celu szafkami oraz w szafkach, które zostały w nieprawidłowy sposób zamknięte, a także pozostawione w salach do ćwiczeń chyba ze szkoda poniesiona przez Klubowicza powstała na skutek umyślnego zawinienia przez pracownika Klubu. Rzeczy wartościowe można zdeponować w sejfie w recepcji klubu.
19.Zabrania się przynoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów których wniesienie na teren Klubu mogłoby utrudnić korzystanie z Klubu innym osobom lub mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia bądź mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia oraz zdrowia.
20.Zabrania się wprowadzać zwierzęta na teren Klubu.
21.Klubowicze zobowiązani są do informowania Klubu o wszelkich zmianach adresu zamieszkania praz adresu do korespondencji, w tym także adresu do korespondencji elektronicznej i numerów telefonów komórkowych. Pisma wysyłane na podane kierownictwu Klubu adresy a niepodjęte w terminie lub zwrócone do nadawcy, uważa się za doręczone skutecznie z ostatnim możliwym dniem ich odbioru.
22.Klub jest uprawniony do wprowadzenia zmian niniejszego Regulaminu oraz cennika Klubu. Skutki związania Klubowicza zmienionym Regulaminem określa umowa.

BEZPŁATNE MIEJSCA POSTOJOWE
1. Każdy z Klubowiczów może korzystać z bezpłatnych miejsc postojowych znajdujących się na terenie nieruchomości należącej do: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie, ul. Żołnierska 13a, 10-553 Olsztyn, a obejmujących miejsca postojowe w podziemiach budynku WCRS Aquasfera.
2. Klub oświadcza, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na osobach lub w imieniu osób korzystających z miejsc postojowych.
3. Klub oświadcza iż z uwagi na ograniczoną ilość bezpłatnych miejsc postojowych nie gwarantuje iż Klubowicz będzie mógł skorzystać z bezpłatnego miejsca parkingowego lub skorzystać z bezpłatnego miejsca parkingowego w wybranej przez niego części.

V. RODZAJE KARNETÓW Klub oferuje Członkom Klubu następujące rodzaje karnetów:
a) Karnet VIP: Obejmuje wszystkie strefy + wstęp na zajęcia grupowe, pon. – piąt. od 6.00 do 22.00, sob. - niedz. od 8.00 do 20.00; bez limitu czasu
b) Karnet OPEN GYM: Obejmuje wszystkie strefy pon. – piąt. od 6.00 do 22.00, sob. - niedz. od 8.00 do 20.00; bez limitu czasu
c) Karnet PORANNY: Obejmuje wszystkie strefy; pon. – pt. od 6 do 17 i sob. -nd. od 8.00 do 20.00; bez limitu czasu (należy opuścić klub do godz. 17.00)
d) Karnet STUDENT: Obejmuje wszystkie strefy; pon. – pt. od 6 do 17 i sob. –nd. od 8.00 do 20.00; bez limitu czasu (należy opuścić klub do godz. 17.00)
e) Karnet SENIOR 60+: Obejmuje wszystkie strefy + zajęcia grupowe, pon. - nd. od 6:00 do 22:00; bez limitu
f) Karnet 8 WEJŚĆ: Obejmuje wszystkie strefy + wstęp na zajęcia grupowe; Limit czasowy: 8 Wejść/30 dni; pon. – nd. od 6.00 do 22.00
g) Karnet 4 WEJŚCIA: Obejmuje wszystkie strefy + wstęp na zajęcia grupowe; Limit czasowy: 4 Wejścia/30 dni; pon. – piąt. od 6.00 do 22.00, sob. - niedz. od 8.00 do 20.00
h ) Wejście Jednorazowe: Obejmuje wszystkie strefy + wstęp na zajęcia grupowe ; pon. – piąt. od 6.00 do 22.00, sob. - niedz. od 8.00 do 20.00 ; bez limitu czasu

VI. Posiadacze kart typ: Multisport, Fit Profit oraz Ok system:
W ramach odbicia karty lub po okazaniu sms ( Ok System) Klient uprawniony jest do skorzystania z jednych zajęć grupowych lub nielimitowanego czasu na treningu indywidualnym na sali siłowej/ funkcjonalnej/cardio/kinezie +sauny. 
Klenci, którzy chcieliby skorzystać z więcej niż  jednych zajęć dziennie będą zobligowani do uiszczenia dopłaty w wysokości 10 zł za dodatkowe zajęcia ( każdorazowo )

VII. OPIEKA NAD DZIEĆMI
1. W ramach świadczonych usług Klub nie zapewnia opieki nad dziećmi. Dzieci nie mogą przebywać na salach do ćwiczeń. 2.
VIII. UWAGI KOŃCOWE
1. W zakresie nieuregulowanym umową i niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Regulamin został opracowany dla zapewnienia Państwu bezpieczeństwa i komfortu podczas korzystania z usług Klubu.
3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i określa prawa i obowiązki stron „Umowy o korzystanie z usług Klubu „Planeta Formy”, której jest integralną częścią, chyba że Umowa stanowi inaczej.
4. Właściciel Planeta Formy zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana godzin otwarcia Klubu, zmiana świadczenia wybranych usług oraz zmiana kwot wskazanych w niniejszym Regulaminie nie stanowi zmiany Regulaminu i może nastąpić w każdym czasie.
5. Każdy z Klubowiczów jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania Regulaminu oraz ma prawo w każdym czasie otrzymać do wglądu w recepcji Klubu aktualną wersję Regulaminu.

« wróć

HONORUJEMY KARTY