Planeta Formy

REGULAMIN

KLUBU

Regulamin klubu Planeta Formy

Regulamin zawierania i wykonywania umów o korzystanie z usług klubu Planeta
Formy prowadzonego przez Planeta Formy Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.

I. DEFINICJE

1. „Klub” – obiekt sportowo-rekreacyjny wyposażony w urządzenia treningowe z siedzibą w Olsztynie Al. Piłsudskiego 69b, działający pod nazwą „Planeta Formy”.
2. „Umowa korzystania z usług Klubu Planeta Formy” dalej „Umowa” – umowa przyznająca status Klubowicza.
3. „Opłata” – opłata ponoszona przez Klubowicza zgodnie ze stawkami określonymi w cenniku Klubu, uiszczona w dniu zawarcia Umowy, a za kolejne okresy w terminie określonym w Umowie.
4. „Klubowicz” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła Umowę Korzystania z usług Klubu Planeta Formy.

II. ZASADY UCZESTNICTWA

Osoba zainteresowana korzystaniem z usług Klubu Planeta Formy musi spełniać następujące warunki:

a) Wypełnić „Ankietę wstępną” w recepcji Klubu.

b) Wyrazić zgodę na umieszczanie i przetwarzanie danych osobowych w bazie danych Klubu Planeta Formy i zasad obowiązujących w Klubie Planeta Formy.

c) Uiścić opłaty zgodne z aktualnym cennikiem Klubu.

d) Do opłaty za umowę w Fitness Klubie Planeta Formy doliczana jest bezzwrotna należność za wydanie karty członkowska w wysokości 20 zł brutto.

2. Klubowiczem może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać Klubowiczem za zgodą swoich rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

3. Klubowiczami mogą być jedynie osoby, których stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w Klubie.

4. Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo do odmowy podpisania Umowy bez podawania przyczyn.

5. Wstęp na teren Klubu jest możliwy dopiero po uregulowaniu wszystkich opłat określonych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z obowiązującym cennikiem Klubu, a także po przedstawieniu oświadczenia o stanie zdrowia. W przypadku osób niepełnoletnich, powyżej 16 roku życia, oświadczenie o stanie zdrowia podpisują rodzice lub opiekunowie prawni kandydata na Klubowicza.

6. Osoba wyrażająca chęć do korzystania z usług Klubu może jednorazowo skorzystać z usług Klubu przez 1 dzień, uiszczając opłatę w kwocie 25 zł. Osoba korzystająca z jednorazowego wejścia jest zobowiązana przestrzegać Regulaminu.

7. Rozpoczęcie korzystania z usług Klubu Planeta Formy wymaga podpisania regulaminu klubu oraz uiszczenia opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem oraz postanowieniami umowy.

8. Klubowicz jest zobowiązany uiszczać opłatę zgodnie z postanowieniami umowy.
Klubowicz, który nie uiści płaty za bieżący okres rozliczeniowy traci natychmiast prawo do korzystania z usług Klubu, a jego umowa ulega automatycznie zawieszeniu. W przypadku uregulowania zaległych opłat Klubowicz odzyskuje prawo korzystania z usług klubu. Okres zawieszenia, o jakim mowa w tym pkt, nie podlega doliczeniu do czasu trwania umowy.

9. W przypadku nieregulowania opłat lub niestosownego zachowania na terenie Klubu przez klubowicza, kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren Klubu, wyproszenia z terenu Klubu, zaś w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu – nawet rozwiązanie umowy z winy Klubowicza.

10. Czas trwania umowy oraz sposób jej przedłużenia określa umowa.

11. Dokumentem legitymującym prawo do korzystania z usług w Klubie jest karta członkowska (zwana dalej „kartą”). Klubowicze są zobowiązani do okazywania swojej karty za każdym razem kiedy wchodzą do Klubu. Pracownicy Klubu mają prawo odmówić wstępu na teren Klubu osobie o ile nie okaże ona karty wstępu.

12. Karta z zastrzeżeniem pkt. 16 ma charakter imienny i nie może być odstępowana innym osobom Uprawnienia płynące z karty mają charakter osobisty nie mogą być przenoszone na inne osoby.

13. W razie podpisania Umowy przez Przedsiębiorcę lub Pracodawcę, karta wstępu opiewa na nazwę Przedsiębiorcy lub Pracodawcy.

14. Fakt utraty zniszczenia lub uszkodzenia karty wstępu powinien być niezwłocznie zgłoszony kierownictwu Klubu. Wydanie nowej karty, które musi nastąpić w ciągu 7 dni od utraty lub zniszczenia, następuje po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami sporządzenia nowej karty w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych).

15.Szafki odzieżowe w szatniach Klubu posiadają zamek na kluczyk wydawany w recepcji Klubu. W przypadku zagubienia kluczyka Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Recepcję Klubu. W przypadku nie odnalezienia kluczyka Członek klubu zostanie obciążony opłatą w wysokości 50 zł.

III. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ KLUB
1. Klub oferuje następujące usługi: PODSTAWOWE: Sala Siłowa Sala treningu funkcjonalnego Sala Cardio Sala Jumping Fitness Strefa Saun Dodatkowo na terenie klubu znajduje się Planeta Urody oraz Planeta Rehabilitacji.

IV. PRZEPISY PORZADKOWE ORAZ ORGANIZACYJNE
1. Klub otwarty jest od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-22.00, a w weekendy od 8.00-20.00. Klub zastrzega sobie możliwość zmiany godzin otwarcia Klubu. Klubowicz ma prawo do korzystania z Klubu tylko i wyłącznie w godzinach jego otwarcia. Wyjście przez Klubowicza po godzinach zamknięcia Planety Formy wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty administracyjnej w wysokości 50 zł i natychmiastowym opuszczeniem Klubu.

2. Jednorazowo w ramach wejścia z karnetu: – Klient jest uprawniony do skorzystania z jednych zajęć grupowych lub nielimitowanego czasowo treningu indywidualnego na sali siłowej/funkcjonalnej/cardio/kinezie + sauny), (OPEN GYM, PORANNY, STUDENT ) Klient jest uprawniony do nielimitowanego czasowo treningu indywidualnego na sali siłowej/funkcjonalnej/cardio/kinezie + sauny.

3. Kierownictwo Klubu może podjąć decyzję o zamknięciu Klubu w niektóre święta kościelne, państwowe i lokalne. Klubowicze będą o tym poinformowani, co najmniej z 7–dniowym wyprzedzeniem poprzez wywieszenie stosownej informacji w recepcji Klubu.

4. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. W sytuacji gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, kierownictwo Klubu powiadomi o tym Klubowiczów z 7-dniowym wyprzedzeniem umieszczając w siedzibie Klubu w miejscu ogólnodostępnym stosowną informację na ten temat. Jednocześnie Umowa o Korzystanie z Usług Klubu zostanie automatycznie przedłużona o ilość dni w jakich Klub był nieczynny.

5. Przed pierwszym przystąpieniem do korzystania z usług Klubu Klubowicz zobowiązany jest złożyć oświadczenie o swoim stanie zdrowia. Oświadczenie stanowiące załącznik do umowy Klubowicz jest zobowiązany składać za każdym razem gdy jego stan zdrowia ulegnie pogorszeniu wskutek czego nie będzie mógł bez uszczerbku dla zdrowia wykonywać niektórych ćwiczeń.

6. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Klubowicz powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez kierownictwo Klubu lub wynikający ze stosownych instrukcji, bądź informacji. Jeżeli Klubowicz nie stosuje się do postanowień Regulaminu, do poleceń trenera lub kierownictwa Klubu jest zobowiązany do natychmiastowego opuszczenia Klubu.

7. Klubowicz zobowiązuje się do pozostawiania okryć wierzchnich oraz obuwia w szatni okryć wierzchnich w holu głównym w obiekcie Aquasfera, szatnia jest bezpłatna. 8. Klubowicz zobowiązuje się do utrzymywania porządku w pomieszczeniach klubu, odkładania sprzętu na swoje miejsce, korzystania z ręcznika, czyszczenia po sobie urządzeń.

9. Klubowicze ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez nich na terenie Klubu.

10. Klubowicz korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba że zostało to spowodowane przez Klub lub członków personelu Klubu w sposób zawiniony.

11. Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo do ograniczania czasu dostępu do niektórych urządzeń i wyposażenia Klubu w związku z zapobieganiem przeciążenia tych urządzeń i wyposażenia.

12.Klubowicze zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru w tym w szczególności obuwia sportowego, Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasad ubierania się w Klubie i poproszenia Klubowicza, który w opinii członka personelu Klubu ubrany jest nieodpowiednio o opuszczenie Klubu.

13.W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków, przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.

14.Klubowicze są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku w Klubie, oraz niezakłócania innym Klubowiczom możliwość korzystania z usług Klubu.

15.Konsumpcja dozwolona jest wyłącznie poza Klubem.

16.Klubowicz jest zobowiązany opuścić pomieszczenia do ćwiczeń na 15 minut przed zamknięciem Klubu. Szatnie oraz przebieralnie będą czynne do czasu zamknięcia Klubu.

17.Osoby naruszające zasady porządku Klubu będą poproszone o opuszczenie Klubu. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w Klubie lub postanowienia niniejszego Regulaminu Klub może po jednokrotnym pisemnym upomnieniu, w razie dalszych naruszeń, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Takie zakończenie stosunku prawnego łączącego strony traktowane jest jako rozwiązanie umowy z winy Klubowicza. Również Klubowiczowi przysługuje uprawnienia do wypowiedzenia umowy z Klubem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klub w sposób rażący lub uporczywy postanowień niniejszego Regulaminu. Takie zakończenie stosunku prawnego łączącego strony nie będzie traktowane jako rozwiązania umowy z winy Klubowicza.

18.Klub nie będzie ponosił odpowiedzialności za rzeczy Klubowiczów umieszczone poza przeznaczonymi do tego celu szafkami oraz w szafkach, które zostały w nieprawidłowy sposób zamknięte, a także pozostawione w salach do ćwiczeń chyba ze szkoda poniesiona przez Klubowicza powstała na skutek umyślnego zawinienia przez pracownika Klubu. Rzeczy wartościowe można zdeponować w sejfie w recepcji klubu.

19.Zabrania się przynoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów których wniesienie na teren Klubu mogłoby utrudnić korzystanie z Klubu innym osobom lub mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia bądź mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia oraz zdrowia.

20.Zabrania się wprowadzać zwierzęta na teren Klubu.

21.Klubowicze zobowiązani są do informowania Klubu o wszelkich zmianach adresu zamieszkania praz adresu do korespondencji, w tym także adresu do korespondencji elektronicznej i numerów telefonów komórkowych. Pisma wysyłane na podane kierownictwu Klubu adresy a niepodjęte w terminie lub zwrócone do nadawcy, uważa się za doręczone skutecznie z ostatnim możliwym dniem ich odbioru.

22.Klub jest uprawniony do wprowadzenia zmian niniejszego Regulaminu oraz cennika Klubu. Skutki związania Klubowicza zmienionym Regulaminem określa umowa.

BEZPŁATNE MIEJSCA POSTOJOWE
1. Każdy z Klubowiczów może korzystać z bezpłatnych miejsc postojowych znajdujących się na terenie nieruchomości należącej do: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie, ul. Żołnierska 13a, 10-553 Olsztyn, a obejmujących miejsca postojowe w podziemiach budynku WCRS Aquasfera.

2. Klub oświadcza, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na osobach lub w imieniu osób korzystających z miejsc postojowych.

3. Klub oświadcza iż z uwagi na ograniczoną ilość bezpłatnych miejsc postojowych nie gwarantuje iż Klubowicz będzie mógł skorzystać z bezpłatnego miejsca parkingowego lub skorzystać z bezpłatnego miejsca parkingowego w wybranej przez niego części.

V. RODZAJE KARNETÓW Klub oferuje Członkom Klubu następujące rodzaje karnetów:
a) Karnet OPEN GYM: Obejmuje wszystkie strefy pon. – piąt. od 6.00 do 22.00, sob. – niedz. od 8.00 do 20.00; bez limitu czasu
b) Karnet PORANNY: Obejmuje wszystkie strefy; pon. – pt. od 6 do 17 i sob. -nd. od 8.00 do 20.00; bez limitu czasu (należy opuścić klub do godz. 17.00)
c) Wejście Jednorazowe: Obejmuje wszystkie strefy + wstęp na zajęcia grupowe ; pon. – piąt. od 6.00 do 22.00, sob. – niedz. od 8.00 do 20.00 ; bez limitu czasu

VI. Posiadacze kart typ: Multisport, Fit Profit oraz Ok system:
W ramach odbicia karty lub po okazaniu sms ( Ok System) Klient uprawniony jest do skorzystania z jednych zajęć grupowych lub nielimitowanego czasu na treningu indywidualnym na sali siłowej/ funkcjonalnej/cardio/kinezie +sauny. Klenci, którzy chcieliby skorzystać z więcej niż jednych zajęć dziennie będą zobligowani do uiszczenia dopłaty w wysokości 10 zł za dodatkowe zajęcia (każdorazowo )

VII. OPIEKA NAD DZIEĆMI
1. W ramach świadczonych usług Klub nie zapewnia opieki nad dziećmi. Dzieci nie mogą przebywać na salach do ćwiczeń.

VIII. UWAGI KOŃCOWE
1. W zakresie nieuregulowanym umową i niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Regulamin został opracowany dla zapewnienia Państwu bezpieczeństwa i komfortu podczas korzystania z usług Klubu.
3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i określa prawa i obowiązki stron „Umowy o korzystanie z usług Klubu „Planeta Formy”, której jest integralną częścią, chyba że Umowa stanowi inaczej.
4. Właściciel Planeta Formy zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana godzin otwarcia Klubu, zmiana świadczenia wybranych usług oraz zmiana kwot wskazanych w niniejszym Regulaminie nie stanowi zmiany Regulaminu i może nastąpić w każdym czasie.
5. Każdy z Klubowiczów jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania Regulaminu oraz ma prawo w każdym czasie otrzymać do wglądu w recepcji Klubu aktualną wersję Regulaminu.

REGULAMIN

UMOWY CZŁONKOWSKIEJ

Regulamin umowy członkowskiej

Regulamin zawierania i wykonywania umów o korzystanie z usług klubu Planeta
Formy prowadzonego przez Planeta Formy Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.

I. DEFINICJE

1. „Klub” – obiekt sportowo-rekreacyjny wyposażony w urządzenia treningowe z
siedzibą w Olsztynie Al. Piłsudskiego 69b, działający pod nazwą „Planeta Formy”.
2. „Umowa korzystania z usług Klubu Planeta Formy” dalej „Umowa” – umowa
przyznająca status Klubowicza.
3. „Opłata” – opłata ponoszona przez Klubowicza zgodnie ze stawkami określonymi
w cenniku Klubu, uiszczona w dniu zawarcia Umowy, a za kolejne okresy w terminie
określonym w Umowie.
4. „Klubowicz” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła Umowę Korzystania z usług Klubu
Planeta Formy.

II. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Osoba zainteresowana korzystaniem z usług Klubu zobowiązana jest spełnić
następujące warunki:

a) złożyć oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków przedstawionych w
Regulaminie Klubu i zasad w nim określonych,

b) uiścić opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem Klubu.

c) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wypełnić nową klauzulę
zgodnie zobowiązującym RODO.

2. Klubowiczem może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych. Osoba małoletnia, która ukończyła 16 lat i nie jest
całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać Klubowiczem za zgodą swoich rodziców
lub przedstawicieli ustawowych.

3. Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo do odmowy podpisania Umowy bez
podawania przyczyny.

4. Wstęp na teren Klubu jest możliwy dopiero po uregulowaniu wszystkich opłat
określonych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z obowiązującym cennikiem Klubu.

5. Rozpoczęcie korzystania z usług Klubu wymaga podpisania Umowy oraz uiszczenia
stosownej opłaty, która uzależniona jest od wybranego typu członkostwa.

6. Klubowicz jest zobowiązany uiszczać opłatę zgodnie z postanowieniami zawartej
Umowy. Opłata powinna być w każdym przypadku uiszczana za każdy miesiąc z góry.

7. Klubowicz, który zachowuje ciągłość opłat jest uprawniony do ZAWIESZENIA
Umowy – Regulamin zawieszenia członkostwa

8. W przypadku nie uregulowania opłaty lub niestosownego zachowania się
Klubowicza na terenie Klubu kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo odmowy
takiemu Klubowiczowi wstępu na teren Klubu, wyproszenia z terenu Klubu, a nawet
rozwiązania umowy w przypadku rażącego naruszenia regulaminu.

9. Podstawę prawną korzystania z usług w Klubie stanowi Umowa korzystania z
usług Klubu – OPEN12(umowa na 12 mies) lub Umowa korzystania z usług Klubu –
OPEN BT Umowa zawierana na czas nieokreślony.

10. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z usług w Klubie jest karta
wstępu (zwana dalej „Kartą”). Klubowicze są zobowiązani do okazywania swoich
Kart każdorazowo wchodząc do pomieszczeń Klubu. Pracownicy Klubu mają prawo
odmówić wstępu na teren Klubu osobie, która nie okaże karty wstępu.

11. Karty są imienne i z zastrzeżeniem pkt. 14 niniejszego regulaminu nie mogą
być odstępowane innym osobom. Uprawnienia wynikające z Karty mają charakter
osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby.

12. W przypadku zawarcia umowy przez przedsiębiorcę lub pracodawcę Klubowicza,
karta wstępu opiewa na nazwisko Klubowicza.

13. Klubowicz może zrzec się prawa do korzystania z usług Klubu na rzecz innej
osoby, po uprzednim poinformowaniu kierownictwa Klubu i uzyskaniu zgody na
przeniesienie uprawnień i obowiązków Klubowicza. Dotyczy to umowy Open 12.
Opłata manipulacyjna z tytułu przeniesienia uprawnień i obowiązków Klubowicza
wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych). Klubowicz zobowiązany jest do zapłaty
opłaty manipulacyjnej przed przeniesieniem uprawnień na inną osobę.

14. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty wstępu powinien być
niezwłocznie zgłoszony kierownictwu Klubu. Wydanie nowej karty nastąpi w ciągu 7
dni od zgłoszenia zdarzenia i po wniesieniu opłaty związanej z kosztami
sporządzenia nowej karty – 50% ceny za wydanie duplikatu karty tzn. 10zł
(słownie dziesięć złotych).

III. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ KLUB

1. Klub oferuje następujące usługi:

a) wejście do dwóch klubów,

b) wejście na siłownię i strefę zajęć grupowych,

c) sauny

2. Klub może zmienić zakres świadczonych usług w dowolnym czasie i bez podawania
przyczyn. Klubowicz nie jest ograniczony ilościowo bądź czasowo w zakresie
korzystania z powyższych usług.

IV. PRZEPISY PORZĄDKOWE ORAZ ORGANIZACYJNE

1. Klub otwarty jest od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 – 22:00, oraz w
soboty i niedziele w godz. 8:00 – 20:00. Klub zastrzega sobie możliwość zmiany
godzin otwarcia Klubu.

2. Z usług Klubu, można korzystać w zakresie posiadanych uprawnień we wszystkie
dni otwarcia Klubu i w godzinach jego otwarcia, z dowolną częstotliwością i
dowolnie długo poprzez używanie urządzeń, które nie są wykorzystywane aktualnie
przez innych Klubowiczów, chyba że w niniejszym regulaminie zastrzeżono inaczej.

3. Kierownictwo Klubu może podjąć decyzję o zamknięciu Klubu w niektóre święta
kościelne, państwowe lub lokalne. Klubowicze będą o tym poinformowani, co
najmniej z pięciodniowym wyprzedzeniem, poprzez wywieszenie stosownej informacji
w recepcji Klubu.

4. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych
remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz
oraz ze względu na wystąpienie siły wyższej.

5. W sytuacji gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, kierownictwo Klubu
powiadomi o tym Klubowiczów z 7 dniowym wyprzedzeniem, umieszczając w siedzibie
Klubu, w miejscu ogólnodostępnym stosowną informację na ten temat.

6. Równocześnie każda obowiązująca umowa o Korzystanie z usług Klubu zostanie
automatycznie przedłużona o ilość dni w jakich Klub był nieczynny.

7. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Klubowicz powinien korzystać zgodnie z ich
przeznaczeniem i w sposób wskazany przez kierownictwo Klubu lub wynikający ze
stosownych instrukcji, bądź informacji. Jeżeli Klubowicz nie stosuje się do
postanowień Regulaminu, do poleceń trenera lub kierownictwa Klubu jest
zobowiązany do natychmiastowego opuszczenia Klubu.

8. Klubowicze ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez
nich na terenie Klubu.

9. Klubowicz korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie może
zgłaszać pod adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub
utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba że zostało to
spowodowane przez Klub lub członków personelu Klubu, w sposób zawiniony.

10. Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo do ograniczenia czasu dostępu do
niektórych urządzeń i wyposażenia Klubu w związku z zapobieganiem przeciążenia
tych urządzeń i wyposażenia.

11. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych, jeżeli liczba
zainteresowanych nie będzie przekraczać pięciu osób.

12. W przypadku zajęć grupowych z instruktorem, Klubowicz jest zobowiązany do
przychodzenia na zajęcia grupowe punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie
na salę ćwiczeń grupowych po rozpoczęciu zajęć.

13. W odniesieniu do zajęć grupowych z instruktorem obowiązują wcześniejsze
zapisy w recepcji klubu, telefonicznie lub poprzez internetowy system
rezerwacji.

14. Klubowicze zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym w
szczególności obuwia sportowego na zmianę. Kierownictwo Klubu zastrzega sobie
prawo do wprowadzenia zasad właściwego ubierania się w Klubie i respektowania
tego prawa przez Klubowiczów, włącznie z prawem poproszenia Klubowicza, który w
opinii członka personelu Klubu, ubrany jest nieodpowiednio, o zmianę ubioru bądź
opuszczenie Klubu.

15. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu,
spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków; przynoszenia
alkoholu, środków odurzających i narkotyków; przychodzenia w stanie
nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.

16. Klubowicze są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku w Klubie oraz
niezakłócania innym Klubowiczom możliwości korzystania z usług Klubu.

17. Konsumpcja jest dozwolona wyłącznie przy recepcji Klubu.

18. Klubowicz jest obowiązany opuścić pomieszczenia do ćwiczeń na 15 minut przed
zamknięciem Klubu. Szatnie oraz przebieralnie będą czynne do czasu zamknięcia
Klubu.

19. Osoby naruszające zasady porządku w Klubie będą poproszone o opuszczenie
Klubu. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w
Klubie lub postanowień niniejszego Regulaminu, Klub może po jednokrotnym,
pisemnym upomnieniu rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Również
Klubowiczowi przysługuje uprawnienie rozwiązania Umowy z Klubem, ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klub w sposób rażący lub uporczywy
postanowień niniejszego Regulaminu.

20. Klub nie będzie ponosił odpowiedzialności za rzeczy Klubowiczów umieszczone
poza przeznaczonymi do tego celu szafkami, w szczególności pozostawione w salach
ćwiczeniowych, chyba że szkoda poniesiona przez Klubowicza powstała na skutek
umyślnego i zawinionego działania pracownika Klubu.

21. Zabrania się przynoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych i innych
przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby prowadzić do uszkodzenia
lub zniszczenia mienia, bądź mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób
przebywających w Klubie, dla ich zdrowia jak i życia.

22. Zabrania się wprowadzać zwierzęta na teren Klubu.

23. Klubowicze zobowiązani są do informowania Klubu o wszelkich zmianach adresu
zamieszkania, oraz adresu do korespondencji, w tym także adresu do
korespondencji elektronicznej i numerów telefonów komórkowych. Pisma wysyłane na
podane kierownictwu Klubu adresy, a niepodjęte w terminie lub zwrócone do
nadawcy, uważa się za doręczone skutecznie z ostatnim możliwym dniem ich
odbioru.

V. CZŁONKOSTWA

1. Klub Planeta Formy w swojej ofercie posiada rodzaje członkostwa:

a) OPEN 12 – umowa zawarta na czas określony – 12 miesięcy dająca nielimitowany
czasowo dostęp do pełnej oferty klubu opisanej w punkcie III.

b) POZA SZCZYTEM 12 – umowa zawarta na czas określony – 12 miesięcy dająca
dostęp do pełnej oferty klubu opisanej w punkcie III. W przypadku tego
członkostwa występuje ograniczenie czasowe polegające na konieczności wejścia do
klubu nie później niż do 16:00 w dni powszednie oraz pełen dostęp w soboty i
niedziele. Wyjście natomiast nastąpić może o dowolnej godzinie.

c) OPEN BT – umowa zawarta na czas nieokreślony, dająca nielimitowany czasowo
dostęp do pełnej oferty klubu opisanej w punkcie III. W przypadku członkostwa
OPEN BT istnieje możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem 30-to dniowego okresu
wypowiedzenia liczonego od pierwszego dnia nowego miesiąca rozliczeniowego.
Skuteczność przedmiotowego wypowiedzenia warunkowana jest uregulowaniem opłaty
za okres wypowiedzenia na zasadach określonych w umowie w pkt. 4 oraz złożenie
pisemnego wypowiedzenia w recepcji Klubu lub dostarczenie wypowiedzenia za
pośrednictwem poczty (za potwierdzeniem odbioru).

d) OPEN BT POZA SZCZYTEM- umowa zawarta na czas nieokreślony, dająca dostęp do
pełnej oferty klubu opisanej w punkcie III.
W przypadku tego członkostwa występuje ograniczenie czasowe polegające na
konieczności wejścia do klubu nie później niż do 16:00 w dni powszednie oraz
pełen dostęp w soboty i niedziele. Wyjście natomiast nastąpić może o dowolnej
godzinie.
W przypadku członkostwa OPEN BT POZA SZCZYTEM istnieje możliwość rozwiązania
umowy z zachowaniem 30-to dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od pierwszego
dnia nowego miesiąca rozliczeniowego. Skuteczność przedmiotowego wypowiedzenia
warunkowana jest uregulowaniem opłaty za okres wypowiedzenia na zasadach
określonych w umowie w pkt 4 oraz złożenie pisemnego wypowiedzenia w recepcji
Klubu lub dostarczenie wypowiedzenia za pośrednictwem poczty (za potwierdzeniem
odbioru).
OPŁATA WPISOWA – jest to opłata pobierana przy podpisaniu umowy członkowskiej
OPEN w zależności od okresu promocji – od 1 zł.
Opłata ta może być regulowana w dowolny sposób przez klub.

VI. PŁATNOŚCI

1. Płatności za usługi świadczone Klubowiczom regulowane są w oparciu o
następujące zasady:

a) Klub Planeta Formy stosować będzie system płatności bezgotówkowych oraz
gotówkowych opisanych w dziale VI Płatności, w punkcie 1 podpunkt b,

b) Opłaty członkowskie wnoszone będą za pomocą jednej z dwóch metod płatności:

– Kartą płatniczą w recepcji klubu

– Gotówką w recepcji klubu

2. W przypadku braku zapłaty w terminie Klub ma prawo do czasowego zawieszenia
możliwości korzystania z Klubu lub całkowitego anulowania członkostwa;

3. Klubowicz zobowiązany opłacić członkostwo w terminie do ostatniego dnia
miesiąca poprzedzającego następny miesiąc korzystania z Klubu.

4. Klub zastrzega sobie prawo do ewentualnego pobierania opłat z tytułu
niezrealizowanych poleceń zapłaty;

VII. BEZPŁATNE MIEJSCA POSTOJOWE

1. Każdy z Klubowiczów może korzystać z bezpłatnych miejsc postojowych
znajdujących się na terenie wskazanej nieruchomości.

2. Klub oświadcza, iż nie jest administratorem, zarządcą, bądź też jakimkolwiek
innym faktycznym lub prawnym dysponentem części nieruchomości, obejmującej
miejsca postojowe.

3. Klub oświadcza, iż nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne
szkody powstałe na osobach lub w mieniu osób korzystających z miejsc
postojowych.

4. Klub oświadcza, iż z uwagi na ograniczą ilość bezpłatnych miejsc postojowych
nie gwarantuje, iż Klubowicz będzie mógł skorzystać z bezpłatnego miejsca
parkingowego.

VIII. UWAGI KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym umową i niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu Cywilnego.

1. Regulamin został opracowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu
wszystkim osobom podczas korzystania przez nie z usług Klubu.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu treści art. 384 Kodeksu
cywilnego i określa prawa i obowiązki stron „Umowy o korzystanie z usług Klubu”,
której jest integralną częścią, chyba że Umowa stanowi inaczej.

3. Zarząd Spółki Planeta Formy Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie zastrzega sobie
możliwość zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana godzin otwarcia Klubu, zmiana
świadczenia wybranych usług, oraz zmiana kwot wskazanych w niniejszym
regulaminie nie stanowi zmiany regulaminu i może nastąpić w każdym czasie.

4. Każdy z Klubowiczów jest zobowiązany do zapoznania się z treścią i do
ścisłego przestrzegania regulaminu oraz ma prawo w każdym czasie otrzymać do
wglądu w recepcji Klubu aktualną jego wersję.

5. Zapisy niniejszego regulaminu dotyczą umów zawartych od dnia 01.03.2018 roku.